Chương trình đào tạo

Chuyên đề 1 : Hợp tác tại nơi làm việc

Chuyên đề 1 : Hợp tác tại nơi làm việc

Chuyên đề 1: Hợp tác tại nơi làm việc là chuyên đề nền tảng của dự án SCORE, tham gia chuyên đề 1 Doanh nghiệp sẽ được hướng dẫn phương pháp triển khai của dự án: cách thức tổ chức nhóm cải tiến, họp nhóm cải tiến, lập kế hoạch hành động, triển khai 5S, Kaizen, chia sẻ thông tin,... Các hoạt động này giúp nâng cao năng suất, giảm lãng phí, nâng cao điều kiện làm việc cho người lao động, mang lại lợi ích cho cả công ty và người lao động

Đăng ký tham gia