Chương trình đào tạo

Chuyên đề 2 : Quản lý Chất lượng

Chuyên đề 2 : Quản lý Chất lượng

Chuyên đề 2 : Quản lý Chất lượng tập trung vào cải tiến hoạt động sản xuất, tập trung vào hoạt động quản lý chất lượng, cung cấp các công cụ, phương pháp hỗ trợ hướng tới mục tiêu chất lượng. Sau khi triển khai dự án, các Doanh nghiệp nâng cao chất lượng sản phẩm, giảm lượng hàng lỗi và sử dụng được các công cụ trong chuyên đề để đảm bảo chất lượng sản phẩm

Đăng ký tham gia