Chương trình đào tạo

Chuyên đề 5 : An toàn vệ sinh lao động

Chuyên đề 5 : An toàn vệ sinh lao động

Chuyên đề 5 : An toàn vệ sinh lao động tập trung hỗ trợ Doanh nghiệp hoàn chỉnh bộ hồ sơ về An toàn vệ sinh lao động. Nhóm cải tiến thực hiện các cải tiến về an toàn vệ sinh lao động, nâng cao điều kiện làm việc, giảm nguy cơ xảy ra tai nạn, qua đó tác động tích cực đến năng suất, tinh thần và hiệu quả lao động của người lao động

Đăng ký tham gia